Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

ARVOT

Lapsikeskeisyys;
Nuoren kehitystaso ja taidot huomioiden menemme hänen asioissaan eteenpäin. Lapsena saa olla, kuitenkin jokaisella on ikätasoaan vastaavat velvoitteet ja vastuu.

Kodinomaisuus;
Pieni muotoinen lastensuojelulaitos antaa nuorelle kodintuntua sekä turvallisuutta. Luottamuksen synty on näin helpompaa.

Oman itsensä ja toisen kunnioittaminen;
Nuorta autetaan löytämään itsestään omia vahvuuksia, joita voidaan tarvittaessa kehittää. Hänelle opetetaan, että myös virheiden kautta voi oppia ja ne voi kääntää vahvuudeksi. Tavoitteena on oman itsensä ja kanssaihmisten kunnioittaminen sekä arvostaminen.

Yhteisöllisyys;
Metsäpirtti on oma yhteisönsä, jossa toimii omat säännöt, vastuut ja velvoitteet.

Johdonmukaisuus;
Yhtenäiset säännöt ja velvoitteet ovat osaltaan tukemassa sitä, että jokaista nuorta arvostetaan samanarvoisesti omana itsenään. Yhtenäiset linjat työntekijöiden keskuudessa auttavat nuorta kokemaan samat turvalliset rajat kaikkien työntekijöiden kanssa.

Jatkuvuus;
Nuoren asioissa teemme lyhyen ja pitemmän aikavälin tavoitteita. Näin nuori näkee, että pienilläkin valinnoilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Olemme jossain määrin mukana nuoren elämässä hänen lähdettyään Metsäpirtiltä, jos hän sen sallii. Nuoren itsenäistyminen on porrastettu; asuminen Metsäpirtillä, itsenäistymisasunto, tukiasunto, oma asunto. Nuorella on mahdollisuus saada jälkihuoltoa Metsäpirtiltä lähtiessään. Nuoren jälkihuollon sijoituspaikkakunta suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen perheen kanssa (huomioiden koulu- ja/tai työpaikka)

Yksilöllisyys;
Nuori huomioidaan omana itsenään, yksilönä. Hänellä on oikeus asua Metsäpirtillä niin, että hänen omaa reviiriään kunnioitetaan. Nuorelle valitaan oma ohjaaja, jonka kanssa hänelle toivotaan syntyvän läheinen, luottamuksellinen suhde. Työntekijät työskentelevät jokaisen nuoren kanssa huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa ja vahvuutensa.